vanly 1622 +15

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

22 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua