Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

53 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua