Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

31 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua