coma101 1586 -15

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

15 nước, 3 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ