Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

65 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua