Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

36 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua