Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

85 nước, 9 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua