Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

38 nước, 5 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết