Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

62 nước, 9 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết