Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

63 nước, 5 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua