Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

55 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết