Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

82 nước, 9 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ