Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

14 nước, 1 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua