Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

91 nước, 22 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua