0936785998 1728 +16
123hong 1731 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

32 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua