123hong 1715 +16
0936785998 1744 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

52 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua