0936785998 1728 +16
123hong 1731 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

70 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua