Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

49 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua