Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

30 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua