Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

31 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ