S54923421 1786 +15
AN251068 1762 -15

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

52 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết