AN251068 1747 -15
S54923421 1801 +15

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

67 nước, 9 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết