tmt08 1947 +8
0936785998 1770 -8

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

50 nước, 7 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ