huongb6 1753 +16
0936785998 1762 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

38 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ