0936785998 1746 -16
huongb6 1769 +16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

47 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết