tuancan07 1682 -15
0936785998 1760 +15

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

93 nước, 11 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết