Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

83 nước, 10 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua