Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

145 nước, 18 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ