BuiSon 1285 +16
J13777319 1281 -16

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

98 nước, 15 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ