LuongTuan 1404 +11
BuiSon 1301 -11

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

56 nước, 7 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết