Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

58 nước, 9 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết