Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

37 nước, 3 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết