Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

51 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua