Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

27 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết