0936785998 1741 -16
Danhchau 1734 +16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

49 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết