J13777319 1236 +18
BuiSon 1271 -18

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

86 nước, 16 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết