thiennhien 1334 +13
BuiSon 1253 -13

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

88 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết