thiennhien 1360 +13
BuiSon 1227 -13

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

74 nước, 10 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết