BuiSon 1214 -13
thiennhien 1373 +13

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

117 nước, 17 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết