J13777319 1281 +13
BuiSon 1207 -13

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

80 nước, 11 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết