J13777319 1294 -20
BuiSon 1194 +20

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

37 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua