Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

51 nước, 13 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ