Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

68 nước, 14 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ