Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

25 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua