Xaydung 1615 -22

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

47 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua