Xaydung 1593 +10

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

71 nước, 12 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ