Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

23 nước, 2 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua