Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

40 nước, 4 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết