Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

35 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua