Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

29 nước, 5 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ